Van der Valk Urmond

Handels Consultancy Ad Interim

Handels Consultancy is een juridisch en financieel adviesbureau.

Enthousiast, deskundig, resultaatgericht, pakt dingen snel enadequaat op. Bovendien een fijn en prettig iemand om mee samen te werken. Dat is Patricia! 

Renee Kools (gemeente Roosendaal)

Opdrachten ad interim

Gemeente Brunssum - Beleidsmedewerker RO

- het behandelen van juridisch-planologische vraagstukken die voortkomen uit gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten in Brunssum;
- het begeleiden van en adviseren over ruimtelijke procedures bij gemeentelijke projecten of initiatieven van derden;
- het adviseren over bouwinitiatieven die niet binnen de geldende bestemmingsplannen passen;
- het behandelen van planschadeverzoeken.
het adviseren over de inzet van RO instrumenten in de geest van de nieuwe Omgevingswet;
- het meewerken aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet;
- het (laten) opstellen en in procedure brengen van nieuw of te actualiseren ruimtelijk beleid.
het deelnemen aan en (bestuurlijk) voorbereiden van het regionaal ambtelijk overleg in Parkstad; 
- het verzorgen van bestuurlijke afstemming op de diverse dossiers en het voorbereiden van besluitvorming voor college en raad;

Zonneparken, ontwikkeling bedrijventerreinen, ontwerp-bestemmingsplan 21 welstandsvrije woningen

Gemeente Roermond - Privaatrecht juriste

- afhandeling verkopen onroerende zaken van opstellen akten tot overdracht notaris;
- opstellen en controleren overeenkomsten ontwikkelaars en projecten zoals stationsomgeving en slachthuisstraat;
- Het ontwikkelen en aangaan van complexere verbintenissen met betrekking tot onroerende zaken; erfpacht, bruikleen, recht van opstal, vaststellingsovereenkomst, erfdienstbaarheid, aan- en verkoop groen en reststroken en gebouwen; 
- controleren collegevoorstellen op juridische en inhoudelijke aangelegenheden;
- Onderzoek naar eigendom en mogelijkheden overdracht;
- Het vervullen van een juridische (privaatrechtelijke) adviesfunctie;
- Het tot stand brengen van, en vormgeven aan (juridisch) onroerende zakenbeleid.
- opstellen procesplan inzake Corona
- beantwoorden vragen raad en college

Gemeente Roosendaal - Planjuriste

* beoordelen (bestemmings)plannen op juridisch-planologische haalbaarheid, 
* analyseren van rapportages en ruimtelijke onderbouwing, regels en verbeelding, 
* doorvoeren en geven instructies van aanpassingen bestemmingsplan, 
* opstellen Collegeadvies en toelichting, opstellen Raadsvoorstel, toelichting op raadsvoorstel en Raadsbesluit, 
* Fungeren als aanspreekpunt voor bewoners en stakeholders, 
* adviseren belanghebbenden bij een project - van bewoners tot projectontwikkelaars over publiekrechtelijke aspecten zoals omgevingsvergunningen en geluidshinder.
* ruimtelijke procedures inhoudelijk en procesmatig begeleiden
* adviseren van het management en het bestuur adequaat over mogelijke politieke, maatschappelijke en juridische complicaties
* opstellen Anterieure Overeenkomsten

Gemeente Nuenen

* Herbestemming gemeentelijk vastgoed, 
* ontwikkelingsmogelijkheden creëren voor initiatiefnemers, * verkoopprocedures ontwikkelen, 
* beleid uitschrijven, 
* basis op orde stellen, 
* College, commissie en Raad meenemen in ontwikkelingskansen.

Gemeente Leudal  - Projectleider

* Centrumvisie Heythuysen oppakken voor kansen op korte termijn verwezenlijkbaar. 
* Presenteren plannen portefeuillehouder, centrummanager, afdelingshoofd, vertegenwoordiger-BIZ. 
* Multidisciplinaire overleggen samenstellen en knopen doorhakken. 
* Budgettering volgen en bijstellen. 
* Plan van aanpak uitschrijven en uitvoering uitzetten. Terugkoppeling dorpsraad en partijen.

Gemeente Leudal - Regisseur Vastgoedmanager

* Gemeentelijk vastgoed van 330 objecten in goede en gestructureerde banen leiden. 
* Vastgoed afstoten na overwegingen en/of herbestemmen van locaties. 
* Verhuren panden; gesprek met bedrijven, plannen uitwerken, huurovereenkomst opstellen, communicatie inlichten, uitvoeren. 
* Complexe dossiers grondzaken behandelen. Samenwerking maatschappelijke partners t.b.v. BMV’s. 
* Terugdringen winkelleegstand in kernen door te kijken naar nieuwe initiatieven in te passen.
* Afstemming multidisciplinaire dossiers en samenstellen werkgroepen en bijeenkomsten. 
* Ontwikkelingen mogelijk maken op herbestemmings-locaties. 
* Advisering juridische vraagstukken inzake gemeentelijk vastgoed en grondzaken. Opstellen nieuwe werkwijze inzake verhuur en verkoop van objecten en groenstroken. 
* Harmonisatie inzake Recht van Opstallen. schrijven procesvoorstellen afstoten en herontwikkelen vastgoed. 
* Herontwikkeling verkoopprocedure gemeentelijk vastgoed en vastgoed- en grondbeleid. 
* Presenteren College, Commissie bestuur en Middelen 
* Centrumplan ontwikkelen en structuurvisie op loslaten. Samenwerking centrummanagers en bedrijvencontactfunctionaris. 
* Projectmatig werken. 
* Collegevoorstellen schrijven na integraal overleg afdelingen en wethouders. 
* Huur- en verkoopovereenkomsten opstellen. 
* Strikte samenwerking juridische zaken en financiën voor het oppakken van complexe dossiers. 
* Consequenties doorberekenen n.a.v. MJOP’s halen en terugkoppeling wethouders verzorgen.
* Als vraagbaak fungeren collega’s voor complexe vraagstukken.
* Analyseren bouwtekeningen. 
* Omgevingsvergunningen aanvragen. 
* Rechterhand Vastgoedstrateeg/Planoloog.
* Opstellen nieuwe verkoopmethoden en deze laten vaststellen door College alsmede Raad
* Collegevoorstel en Raadsvoorstel opstellen inzake instellen reserve afschrijving van gemeentelijk vastgoed van 1,2 miljoen

Gemeente Stein - medewerker financiën  

Consistentielijsten opbouwen, controles uitvoeren, maandwerken controleren, maandwerklijsten opstellen en verzamelloonstaten, loonheffingsaangiften, debiteurenbeheer.