Opdrachten ad interim

Gemeente Nissewaard - Beleidsmedewerker RO

- Adviseren op en voorbereiden van bestemmingplannen / omgevingsplannen;

- Procesmatig begeleiden van bestemmingsplannen / omgevingsplannen inclusief vertegenwoordiging in rechte;

- Overleggen met en vraagbaak zijn voor initiatiefnemers, belanghebbenden en omwonenden, collega’s, ambtelijke opdrachtgevers, stedenbouwkundige bureaus en overheidsinstanties;

- Behandelen van planschadeverzoeken in eigen plangebied;

- Signaleren van trends en ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en deze vertalen naar beleid en plannen;

- Deelnemen aan projectgroepen voor gemeentelijke ontwikkelopgaven;

- Deelnemen aan regionale overleggen over regionale ruimtelijke vraagstukken.


Gemeente Brunssum - Beleidsmedewerker RO

- het behandelen van juridisch-planologische vraagstukken die voortkomen uit gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke projecten in Brunssum;
- het begeleiden van en adviseren over ruimtelijke procedures bij gemeentelijke projecten of initiatieven van derden;
- het adviseren over bouwinitiatieven die niet binnen de geldende bestemmingsplannen passen;
- het behandelen van planschadeverzoeken.
het adviseren over de inzet van RO instrumenten in de geest van de nieuwe Omgevingswet;
- het meewerken aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet;
- het (laten) opstellen en in procedure brengen van nieuw of te actualiseren ruimtelijk beleid.
het deelnemen aan en (bestuurlijk) voorbereiden van het regionaal ambtelijk overleg in Parkstad; 
- het verzorgen van bestuurlijke afstemming op de diverse dossiers en het voorbereiden van besluitvorming voor college en raad;

Zonneparken, ontwikkeling bedrijventerreinen, ontwerp-bestemmingsplan 21 welstandsvrije woningen

Gemeente Roermond - Privaatrecht juriste

- afhandeling verkopen onroerende zaken van opstellen akten tot overdracht notaris;
- opstellen en controleren overeenkomsten ontwikkelaars en projecten zoals stationsomgeving en slachthuisstraat;
- Het ontwikkelen en aangaan van complexere verbintenissen met betrekking tot onroerende zaken; erfpacht, bruikleen, recht van opstal, vaststellingsovereenkomst, erfdienstbaarheid, aan- en verkoop groen en reststroken en gebouwen; 
- controleren collegevoorstellen op juridische en inhoudelijke aangelegenheden;
- Onderzoek naar eigendom en mogelijkheden overdracht;
- Het vervullen van een juridische (privaatrechtelijke) adviesfunctie;
- Het tot stand brengen van, en vormgeven aan (juridisch) onroerende zakenbeleid.
- opstellen procesplan inzake Corona
- beantwoorden vragen raad en college

Gemeente Roosendaal - Planjuriste

* beoordelen (bestemmings)plannen op juridisch-planologische haalbaarheid, 
* analyseren van rapportages en ruimtelijke onderbouwing, regels en verbeelding, 
* doorvoeren en geven instructies van aanpassingen bestemmingsplan, 
* opstellen Collegeadvies en toelichting, opstellen Raadsvoorstel, toelichting op raadsvoorstel en Raadsbesluit, 
* Fungeren als aanspreekpunt voor bewoners en stakeholders, 
* adviseren belanghebbenden bij een project - van bewoners tot projectontwikkelaars over publiekrechtelijke aspecten zoals omgevingsvergunningen en geluidshinder.
* ruimtelijke procedures inhoudelijk en procesmatig begeleiden
* adviseren van het management en het bestuur adequaat over mogelijke politieke, maatschappelijke en juridische complicaties
* opstellen Anterieure Overeenkomsten

Gemeente Nuenen

* Herbestemming gemeentelijk vastgoed, 
* ontwikkelingsmogelijkheden creëren voor initiatiefnemers, * verkoopprocedures ontwikkelen, 
* beleid uitschrijven, 
* basis op orde stellen, 
* College, commissie en Raad meenemen in ontwikkelingskansen.

Gemeente Leudal  - Projectleider

* Centrumvisie Heythuysen oppakken voor kansen op korte termijn verwezenlijkbaar. 
* Presenteren plannen portefeuillehouder, centrummanager, afdelingshoofd, vertegenwoordiger-BIZ. 
* Multidisciplinaire overleggen samenstellen en knopen doorhakken. 
* Budgettering volgen en bijstellen. 
* Plan van aanpak uitschrijven en uitvoering uitzetten. Terugkoppeling dorpsraad en partijen.

Gemeente Leudal - Regisseur Vastgoedmanager

* Gemeentelijk vastgoed van 330 objecten in goede en gestructureerde banen leiden. 
* Vastgoed afstoten na overwegingen en/of herbestemmen van locaties. 
* Verhuren panden; gesprek met bedrijven, plannen uitwerken, huurovereenkomst opstellen, communicatie inlichten, uitvoeren. 
* Complexe dossiers grondzaken behandelen. Samenwerking maatschappelijke partners t.b.v. BMV’s. 
* Terugdringen winkelleegstand in kernen door te kijken naar nieuwe initiatieven in te passen.
* Afstemming multidisciplinaire dossiers en samenstellen werkgroepen en bijeenkomsten. 
* Ontwikkelingen mogelijk maken op herbestemmings-locaties. 
* Advisering juridische vraagstukken inzake gemeentelijk vastgoed en grondzaken. Opstellen nieuwe werkwijze inzake verhuur en verkoop van objecten en groenstroken. 
* Harmonisatie inzake Recht van Opstallen. schrijven procesvoorstellen afstoten en herontwikkelen vastgoed. 
* Herontwikkeling verkoopprocedure gemeentelijk vastgoed en vastgoed- en grondbeleid. 
* Presenteren College, Commissie bestuur en Middelen 
* Centrumplan ontwikkelen en structuurvisie op loslaten. Samenwerking centrummanagers en bedrijvencontactfunctionaris. 
* Projectmatig werken. 
* Collegevoorstellen schrijven na integraal overleg afdelingen en wethouders. 
* Huur- en verkoopovereenkomsten opstellen. 
* Strikte samenwerking juridische zaken en financiën voor het oppakken van complexe dossiers. 
* Consequenties doorberekenen n.a.v. MJOP’s halen en terugkoppeling wethouders verzorgen.
* Als vraagbaak fungeren collega’s voor complexe vraagstukken.
* Analyseren bouwtekeningen. 
* Omgevingsvergunningen aanvragen. 
* Rechterhand Vastgoedstrateeg/Planoloog.
* Opstellen nieuwe verkoopmethoden en deze laten vaststellen door College alsmede Raad
* Collegevoorstel en Raadsvoorstel opstellen inzake instellen reserve afschrijving van gemeentelijk vastgoed van 1,2 miljoen

Gemeente Stein - medewerker financiën  

Consistentielijsten opbouwen, controles uitvoeren, maandwerken controleren, maandwerklijsten opstellen en verzamelloonstaten, loonheffingsaangiften, debiteurenbeheer.